Ochrana údajov

Kto sme?

Adresa našej webovej stránky je: https://webpomoc.sk.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
Zodpovedná osoba: Peter Jurák
E-mail: info@webpomoc.sk
Telefón: +421 919 888 880

Fakturačné údaje:
Webpomoc s.r.o.
Znievska 32
851 06 Bratislava
IČO: 46465375
IČ DPH: SK2820016034

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame?

Súbory cookies:

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.

Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojou prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.

Prečo Webpomoc používa cookies?

Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google, Facebook, Smartlook a Albacross.

Základné a prevádzkové cookies Webpomoc

Tieto súbory využíva Webpomoc na zapamätanie si prihlásenia do Webpomoc.sk a ďalších pridružených webov, aby ste nemuseli vypĺňať prihlasovací formulár s prezývkou a heslom pri každom otvorení stránky. Ak tieto cookies zakážete nebudete sa môcť prihlásiť do svojho konta, nebudete môcť pridávať obsah a ani písať diskusné komentáre, keďže bez povolenia cookies to technicky nebude možné.

Cookies tretích strán

Webpomoc.sk využíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics. Webpomoc pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Spoločnosť Webpomoc s.r.o., ako prevádzkovateľ stránky Webpomoc.sk nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.

Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

Môžem zablokovať ukladanie cookies?

Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.

Webpomoc rešpektuje vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Kontaktné formuláre:

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje svojich zákazníkov vo formulároch (resp. potenciálnych zákazníkov), s nasledovným účelom a na základe uvedeného právneho základu:

ÚčelPrávny základKategórie osobných údajov
splnenie zákonných povinností na úseku daní a účtovníctvaosobitné zákony (najmä zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o účtovníctve)

identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČDPH);

informácie o dodávaných službách;

splnenie zákonnej povinnosti na úseku registratúryosobitné zákony (najmä zákon o archívoch a registratúrach)meno a adresa prijímateľa a odosielateľa pošty
splnenie zmluvnej povinnosti (poskytnutie služby zákazníkovi)zmluva medzi Prevádzkovateľom
a Dotknutou osobou (zákazníkom)

identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);

informácie o dodávaných tovaroch a službách;

adresa pre dodanie služby;

bankové údaje (najmä IBAN);

emailová adresa;

telefonický kontakt

komunikácia so zákazníkomoprávnený záujemkontaktné údaje (email, telefónne číslo) kontaktnej osoby za zákazníka
marketing (zasielanie informácií oslužbách Prevádzkovateľa existujúcim alebo minulým zákazníkom vo forme newslettrov)oprávnený záujem

identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska alebo miesta podnikania) alebo kontaktnej osoby za zákazníka;

informácie o dodávaných službách;

emailová adresa

S kým zdieľame vaše údaje

 1. Poskytovateľ účtovných služieb, ktorý Prevádzkovateľovi spravuje účtovníctvo;
 2. Daňový úrad;
 3. Súd, exekútor;
 4. Iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Osobné údaje Dotknutých osôb budú uchovávané po dobu, ktorú vyžaduje príslušný osobitný predpis. Ak takýto osobitný predpis neexistuje, doba uchovávania vyplýva z registratúrneho plánu Prevádzkovateľa.

Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na zmluve, spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania zmluvy a navyše po dobu uplynutia premlčacej lehoty súvisiacej s uplatnením posledného do úvahy prichádzajúceho nároku Prevádzkovateľa alebo Dotknutej osoby.

Osobné údaje na marketingové účely sa spracúvajú po dobu 5 rokov od ich poskytnutia.

Prevádzkovateľ poskytne Dotknutej osobe na jej žiadosť prostredníctvom Poverenej osoby informácie o dobe, počas ktorej uchováva jej osobné údaje.

Prenos údajov do tretej krajiny:

Prevádzkovateľ nebude osobné údaje Dotknutých osôb prenášať do tretej krajiny (mimo Európskej únie).

Aké práva máte nad svojimi údajmi?

 • Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má právo nadoplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 • Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 4. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 1. Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.
 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami aslobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody napreukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu.
 • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s platnými predpismi.