Potrebujete program vlastnej činnosti proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu?

Viac info

Čo od Vás vyžaduje zákon?

Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
a financovaniu terorizmu je interným predpisom každej firmy alebo organizácie,
ktorý má za úlohu konkretizovať jednotlivé všeobecne formulované ustanovenia zákona
a špecifikuje postupy ako sa v danom podnikateľskom subjekte budú plniť jednotlivé
úlohy vyplývajúce zo zákona č. 52/2018 Z.z., kto bude za ich plnenie zodpovedný, ako
bude prebiehať vzdelávanie zamestnancov a ako konkrétne sa budú posudzovať neobvyklé
obchodné operácie.

Kto vykonáva kontrolu?

Kontroly vykonáva spravodajská jednotka finančnej polície (SJFP). Sankcie za nesplnenie môžu dosiahnuť až 165 969 eur, pri opakovanom porušení až 331 939 eur.

Koľko je povinných osôb?

Koho sa AML týka?

banka, finančná inštitúcia, správcovská spoločnosť a depozitár, finančný agent, finančný poradca, poisťovňa, zaisťovňa, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať zmenárenskú činnosť osoba alebo fyzická osoba oprávnená obchodovať s pohľadávkami, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať dražby mimo exekúcií, finančný prenájom alebo iné finančné činnosti podľa osobitného predpisu, prevádzkovateľ hazardnej hry, poštový podnik, súdny exekútor, audítor, účtovník, daňový poradca, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností, advokát, notár…