Služby a ceny

Ochrana zdravia BOZP, ochrana osobných údajov, požiarna ochrana, či zodpovedná osoba – všetko pod jednou strechou!

Cenník služieb

Ochrana osobných údajov

Cenník služieb

BOZP a OPP

Často kladené otázky

Prečo by som mal mať zabezpečené školenia a dokumentáciu BOZP, PO, PZS ?

Školenia, dokumentácie a obhliadky v týchto oblastiach sú zo zákona povinné. Hlavné riziko pre podnikateľov je pracovný úraz, požiar a podobne. Ak sa stane, okamžite to štátne inštitúcie vyšetrujú a ak spoločnosti nemajú splnené zákonné povinnosti, hrozí im trestnoprávna zodpovednosť. Minimálna pokuta je 33 000 €.

Kto musí mať podľa zákona zabezpečené BOZP a PO ?

Zákonné školenia v oblasti ochrany a zdravia pri práci, ako aj požiarnej ochrany musia mať absolvované všetci zamestnanci, pracovníci na dohodu a brigádnici od prvého pracovného dňa.

Všetky tieto školenia je povinný zabezpečiť zamestnávateľ na svoje náklady. Týkajú sa všetkých zamestnávateľov, i keď majú len jedného zamestnanca, či dohodára. Aj v prípade, že zamestnávajú samých seba.

Sme v prenajatých priestoroch, týkajú sa aj mňa povinnosti v oblasti zabezpečenia Požiarnej ochrany a školení ?

Toto je najčastejší omyl, s ktorým sa v praxi stretávame. V skutočnosti 99 % prenajímateľov nezabezpečuje požiarnu ochranu prenajímaných priestorov a už vôbec nie školenia. V sume, ktorú platíte prenajímateľovi nie sú zahrnuté služby BOZP a PO. Prenajímateľ či správca budovy nezodpovedá za pracoviská nájomcov. Nájomcovia musia mať svoju prevádzku zabezpečenú v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa BOZP, PO a PZS a zároveň musia mať dokumentáciu a certifikáty vystavené na vlastné IČO. Nájomcov sa to netýka len v ojedinelých prípadoch, kedy správca budovy zabezpečuje aj školenia pre zamestnancov nájomcov (príkladom môže byť napr. Letisko Bratislava).

Prenajímateľ vám v predmete nájmu skontroluje požiarnotechnické zariadenia (hasiace prístroje, hydranty, požiarnu signalizáciu) no to je len zlomok služieb, ktoré skôr súvisia s prevádzkovaným priestorom.

Podnikanie v prenajatých priestoroch zamestnávateľa nezbavuje žiadnej z povinnosti na úseku BOZP a PO.

Ako často je potrebné školenia opakovať ?

Zamestnávateľ musí zabezpečiť školenia pre každého zamestnanca, ako aj dohodára hneď pri nástupe do zamestnania. A periodicky ho musí opakovať raz za dva roky. V niektorých prípadoch, ako je oboznamovanie sa s prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou, je potrebné preškoliť zamestnanca raz za 12 mesiacov.

Mám zamestnancov len na dohodu. Týka sa ma to?

Zákonné školenia v oblasti BOZP a PO sa týkajú všetkých zamestnancov, či už pracujú na trvalý pracovný pomer, skrátený alebo na dohodu.

Zamestnanci absolvovali školenia v minulom zamestnaní. Platí im školenie aj u mňa?

Nie, všetci noví zamestnanci musia školenia na novom pracovisku absolvovať opätovne. Školenia a práva, povinnosti a zodpovednosť z toho plynúce sa viažu na súčasného zamestnávateľa a nie na predchádzajúceho.