Organizačný poriadok – firmy ho budú musieť upraviť, doplniť doň funkciu poverenca a ďalšie veci podľa všeobecného nariadenia

Pracovný poriadok – doplniť podľa individuálnych potrieb firmy

Spisový a skartačný poriadok

Smernice pre prácu s osobnými údajmi

Prevádzkový poriadok výpočtovej techniky

Systémová príručka k IS

Revízia existujúcich súhlasov – súhlasy získané v minulosti – nutné preveriť, či spĺňajú podmienky všeobecného nariadenia

Dodatky k zmluvám s dodávateľmi software a spracovateľmi osobných

Dohoda o mlčanlivosti s externými pracovníkmi

Evidencia – evidencia súhlasov, evidencia všetkých prenosných pamäťových médií, evidencia výpočtovej techniky, úložísk dát a programového vybavenia používaných na spracovanie osobných údajov

Zoznam osôb s prístupom k základným registrom, k osobným dátam

Analýza (revízia) osobných údajov, rizík a procesov

Záznamy o činnosti spracovania – povinné pre preukázanie súladu s GDPR

Technicko – organizačné opatrenia

Riadenie prístupov – udeľovanie povolení pracovníkom a ich poučenie o ochrane osobných údajov

Opis a definície postupu pri narušení bezpečnosti osobných údajov Ustanovenia poverenca pre ochranu osobných údajov (vrátane zmluvného vzťahu), zverejnenie kontaktných údajov povereníka

 

Tieto dokumenty sa vzťahujú k všeobecnému nariadeniu (smernica, návrhy zákonov, brožúry). K týmto dokumentom patria:

Register k všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov

 

Konverzná tabuľka: zákon o ochrane osobných údajov – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov ako základná hodnota EÚ (Súhrnná tabuľka najvýraznejších zmien v režime ochrany osobných údajov s nástupom GDPR)

 

celý Návrh zákona o spracovaní osobných údajov a návrh zákona, ktorým sa menia niektoré zákony v súvislosti s prijatím zákona o spracovaní osobných údajov

 

Európska komisia zverejnila na svojich webových stránkach rad materiálov pre celú oblasť GDPR, okrem iného anglicky písané dokumenty a informačné brožúry, ktoré sú na stiahnutie aj v slovenčine.

 

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, na ktorého príprave sa Slovenská republika podieľala, má celoeurópsku pôsobnosť a v SR aj v iných členských štátoch EÚ nadobudlo účinnosť v máji 2018.

 

Obsahy Nariadenie (EÚ) 2016/679 (GDPR) a Trestnoprávne smernice.

 

GDPR v číslach – materiál Európskej komisie s niektorými štatistikami európskych úradov pre ochranu osobných údajov za prvý polrok účinnosti GDPR. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – materiál Komisie o priamom uplatňovaní všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ku dňu 25. mája 2018. Nebojte sa GDPR – leták ÚOOÚ k najčastejším témam týkajúcim sa všeobecného nariadenia. Sú to vaše údaje – majte ich pod kontrolou – príručka EK pre občanov o ochrane údajov v EÚ. Ochrana údajov. Lepšie pravidlá pre malé podniky – prehľadné informácie, aké zmeny prinesie GDPR, prináša vo svojej brožúre Európska komisia. Dokument základných informácií o GDPR – poskytuje základné dôležité informácie o všeobecnom nariadení.