Protikorupčná smernica podľa zákona 54/2019 Z. z.

Viac info

Čo od Vás vyžaduje zákon?

Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviedol nové povinnosti aj pre niektorých zamestnávateľov s cieľom vytvoriť vo firmách protikorupčný systém a motivovať zamestnancov k oznamovaniu protispoločenskej činnosti.

Kto vykonáva kontrolu?

Povinnosť zaviesť všetky opatrenia v zmysle protikorupčného zákona mali zamestnávatelia do 1. júla 2015. V prípade, ak zamestnávateľ nesplnil niektorú z povinností, môže mu uložiť inšpektorát práce pokutu až do 20 000 eur. Prihliada pritom na závažnosť, následky, čas trvania porušenia povinnosti podľa tohto zákona a na prípadné opakované porušenie povinnosti podľa tohto zákona.

Koho sa protikorupčná smernica týka?

Zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov (v pracovnom pomere alebo na dohody), ďalej zamestnávateľov, ktorí sú orgánom verejnej moci (napr. štátny orgán, obec, vyšší územný celok, právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného zákona)

Koľko subjektov sa táto smernica týka?