V prípade, že je pre vás tento pojem úplne nový, my vám prinesieme trochu viac svetla do tejto problematiky.

Ak patríte do kategórie ľudí, ktorí o tomto termíne nepočuli alebo počuli, ale nevedia ho presne zaradiť, vďaka nám budete o čosi múdrejší. S pojmom konečný užívateľ výhod sa v slovenskej legislatíve stretnete v dvoch zákonoch.

  1. zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu –primárnym cieľom je zabrániť a znemožniť zločincom v pokusoch o pranie špinavých peňazí. V spojitosti s týmto pojmom sa používa anglický výraz Anti Money Loundering (AML). Vďaka tomu sa tento zákon označuje zjednodušene ako AML.
  2. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora –primárnym cieľom je zriaďovanie registra partnerov verejného sektora, vďaka ktorému je možné zisťovať, kto patrí ku konečnému užívateľovi výhod subjektu, ktorý je do tohto registra zapísaný. Ide teda o subjekt, ktorý je v styku s finančnými prostriedkami z verejného zdroja. Tento zákon má taktiež alternatívny názov. Nazýva sa aj ako protischránkový zákon. Je takto označovaný z jedného dôvodu, a tým sú rozličné kauzy tzv. „schránkových firiem“.

Ku konečným užívateľom výhod patrí

– fyzická osoba, čiže podnikateľ

– združenie majetku

– právnická osoba, ktorá nie je združením majetku

Kto je konečným užívateľom výhod podľa AML zákona?

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti – AML zákon ustanovuje, kto je považovaný za konečného užívateľa výhod.

Ku konečným užívateľom výhod podľa AML zákona patrí:

  1. všetky fyzické osoby, ktoré ovládajú, prípadne kontrolujú právnickú osobu alebo fyzickú osobu –podnikateľ alebo združenie majetku
  2. všetky fyzické osoby, v prospech ktorých právnické osoby alebo fyzické osoby, čiže podnikateľ alebo združenie majetkuvykonáva svoj obchod alebo činnosti s tým späté

Do skupiny konečných užívateľov výhod patria aj:

Fyzické osoby –podnikatelia, tak konečným užívateľom výhod je fyzická osoba s právom na hospodársku prosperitu minimálne 25% z podnikateľskej činnosti fyzickej osoby – podnikateľa, prípadne z inej činnosti.

Združenie majetku –konečný užívateľ výhod je fyzická osoba, tá je zakladateľom, zriaďovateľom združenia majetku alebo fyzická osoba a tá je riadiacim, štatutárnym, kontrolným, dozorným orgánom alebo je členom daných orgánov

Právnické osoby, ktoré nepatria do združenia majetku, tak ku konečným užívateľom výhod patria fyzické osoby s priamym alebo nepriamym podielom, prípadne ich súčtom s hodnotou minimálne 25% na hlasovacom práve v právnickej osobe alebo na základnom imaní, berúc do ohľadu akcie doručovateľa. Fyzická osoba s právom na hospodársky prospech s hodnotou minimálne 25% z podnikateľskej činnosti právnických osôb, prípadne z inej činnosti.

Tieto príklady nie sú finálne, slúžia ako príklad. Ku konečným užívateľom výhod môže patriť aj iné než hore uvedené fyzické osoby.