Zákon O ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. kladie množstvo požiadaviek na podnikateľské subjekty. Jedna z hlavných povinnosti je vypracovanie bezpečnostného projektu. Táto povinnosť sa týka takmer všetkých firiem, ktoré spracovávajú osobné údaje ako napr. mzdy, personalistiku a podobne. Bezpečnostný projekt a ochrana osobných údajov musí byť spracovaná, ak sa informačný systém prepája s internetom.
Spoločnosť webpomoc.sk ponúka spracovanie bezpečnostného projektu. Využitím služieb tejto spoločnosti získate množstvo praktických rád a skúseností, ktoré majú vplyv na ochranu osobných údajov.
Úrad na ochranu osobných údajov priebežne kontroluje subjekty, ktorých povinnosťou je mať spracovaný bezpečnostný projekt. Ich kontrola sa zameriava na tieto oblasti:
– Oznamovacie, registračné a evidenčné povinnosti – splnenie povinnosti ohlásiť informačný systém
– Získavanie súhlasu dotknutej osoby – preverenie postupu, akým prevádzkovateľ získava súhlas dotknutej osoby
– Poučenie oprávnených osôb – pred prvým uskutočnením operácie s osobnými údajmi je prevádzkovateľ povinný poučiť osobu, ktorá bude tieto operácie vykonávať
– Poverenie zodpovednej osoby – zodpovedná osoba vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
– Likvidácia osobných údajov – prevádzkovateľ je po skončení účelu spracúvania osobných údajov povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť ich likvidáciu
– Technické, organizačné a personálne opatrenia – môže sa kontrolovať primeranosť prijatých opatrení.