Obchodné podmienky

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľom internetovej stránky Webpomoc.sk je spoločnosť

Fakturačné údaje:
Webpomoc s.r.o. Znievska 32, 851 06 Bratislava
IČO: 46465375, IČ DPH: SK2820016034

Kontaktné údaje:
E-mail: [email protected]
Telefón: +421 919 888 880

Bankové údaje:
VÚB
IBAN: SK55 0200 0000 0039 6063 5154
SWIFT: SUBASKBX

Orgánom dozoru a dohľadu je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava.

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Webpomoc, s.r.o. (ďalej len “predávajúci”) a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si telefonicky, elektronicky, alebo inak objednala elektronickú dokumentáciu k GDPR (ďalej len „kupujúci“).

  1. PREDMET SLUŽBY

2.1. Predmet služby je dodanie elektronickej dokumentácie k GDPR, ktorá obsahuje word dokumenty (organizačnú smernicu, vzor súhlasu so spracovaním osobných údaj, vzor zmluvy o spracúvaní osobných údajov so sprostredkovateľom)

Predávajúci nie je zodpovedný za to ako kupujúci dodržuje nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ako dodržuje ustanovenia zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1. Po úhrade faktúry kupujúcim mu zaslať elektronickú dokumentáciu k GDPR.

3.2. Dodacia lehota elektronickej dokumentácie je maximálne 5 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho. V odôvodnených prípadoch sa môže dodacia lehota predĺžiť. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť do 30 dní od jej doručenia.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1. Kupujúci berie na vedomie, že je pri spracúvaní osobných údajov povinný postupovať podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.2. Kupujúci berie na vedomie, že predmet kúpy, elektronická dokumentácia GDPR, nie je finálny dokument, ktorým kupujúci preukazuje súlad s GDPR pred úradom na ochranu osobných údajov. Finálnym produktom sa stáva až po správnom vyplnení a skontrolovaní dokumentácie kupujúcim podľa nariadenia GDPR.

4.3. Kupujúci berie na vedomie, že zodpovedá za správne vyplnenie dokumentácie podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

4.4. Kupujúci berie na vedomie, že je zodpovedný aj za kontrolu predvyplnených častí dokumentácie od predávajúceho (časti dokumentácie neoznačené žltým alebo šedým textom) a v prípade, že nekorešpondujú so spracovaním osobných údajov v jeho spoločnosti, tieto časti opraviť.

4.5. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný sledovať webstránku úradu na ochranu osobných údajov a v prípade vydania doplňujúcich usmernení k ochrane osobných údajov, tieto usmernenia samostatne aplikovať.

4.6. Kupujúci nemá právo poskytovať za odplatu dokumentáciu iným subjektom.

4.7. V prípade nedodania elektronickej dokumentácie podľa týchto VOP je kupujúci oprávnený reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho emailom na [email protected] kde napíše náležitosti svojej reklamácie.

  1. PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov>>