V prípade, že prevádzkovateľ e-shopu ponúka tovar alebo službu potenciálnemu klientovi, zaväzuje sa dodržiavať podmienok, ktoré sú ukotvené v zákone. K týmto podmienkam patria:

Identifikačné, kontaktné údaje majiteľa e-shopuobchodné meno, sídlo spoločne s miestom podnikania, IĆO, register, v ktorom je podnikateľ zapísaný – buď živnostenský alebo obchodný, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty – na tejto adrese spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu.

Dodacie, platobné podmienky – zahŕňajú informácie o spôsobe platby a taktiež aj o doprave, informácie o dodacej lehote.

Reklamačný poriadok – rovnako ako kamenné predajne, e-shop musí taktiež disponovať informáciami o tom, ako reklamovať tovar alebo službu.

Informácie o právach spotrebiteľa ako odstúpiť od zmluvy spoločne so vzorovým formulárom – každý spotrebiteľ má plné právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od zakúpenia služby či tovaru. Tieto informácie spoločne so vzorovým formulárom sú nevyhnutnou súčasťou obchodných podmienok každého e-shopu. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi, je povinný znášať náklady spojené s vrátením tovaru.

Informácie o alternatívnom riešení sporov spotrebiteľa spotrebitelia sa môžu obrátiť so svojim podnetom na orgány alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Ten následne prerokováva spory medzi klientom a majiteľom e-shopu.

Ochrana osobných údajov tá by mala byť poskytnutá klientovi podľa aktuálneho zákona o ochrane osobných údajov

Informácie o orgánoch dozoru – okrem predošlých bodov, e-shop musí v obchodných podmienkach uviesť adresu a názov orgánu dozoru nad činnosťami vykonávanými majiteľom e-shopu