Zápis konečného užívateľa výhod do ORSR len 69EUR

FormulárČasté otázky

Čo od Vás vyžaduje zákon?

Nová povinnosť zavedená s účinnosťou od 01.11.2018 zákonom č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod sa vzťahuje na všetky spoločnosti založené pred 1.11.2018, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Existujúce spoločnosti sú teda povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod najneskôr do 31.12.2019.

Kto vykonáva kontrolu?

Kontroly vykonáva spravodajská jednotka finančnej polície (SJFP). Sankcie za nesplnenie môžu dosiahnuť až do 3310 EUR.

Koľko je povinných subjektov?

Kto je konečný užívateľ výhod?

Fyzické osoby, ktoré ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu – majú minimálne 25% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.

Podieľa sa na jej základnom imaní minimálne 25%.

Fyzické osoby, ktoré sú oprávnené vymenovávať alebo odvolávať štatutárov, riadiaci dozorný alebo kontrolný orgán firmy.

Dokáže iným spôsobom ovládať spoločnosť.

Fyzické osoby, v prospech ktorých spoločnosť vykonáva svoju činnosť – osoby, ktoré majú právo na 25% zisku z podnikania.

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa vyššie uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá za konečných užívateľov výhod u tejto právnickej osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

KUV zapisovaný do: Obchodný registerRegister partnerov verejného sektora
Právna úpravaNovela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnostiZákon o registri partnerov verejného sektora
Účinnosťod 1.11.2018od 1.2.2017
Kto zodpovedá za správnosť zápisu štatutároprávnená osoba na zápis do registra partnerov verejného sektora plus nepriamo štatutár
Sankcie pokuta do výšky 3310€pokuta vo výške hospodárskeho prospechu bez omedzenia, výmaz štatutára zo všetkých spoločností, pokuta štatutárovi vo výške 100 000€, trestnoprávna zodpovednosť
Kde sa zapisujedo obchodného registra - ide o neverejnú časť do registra partnerov verejného sektora - ide o verejný zápis https://rpvs.gov.sk/rpvs
Kto má povinnosť sa zapísať Takmer všetky spoločnosti - viz text vyššie do 31.12.2019Všetci partneri verejného sektora(subjekty, ktoré obchodujú so štátom v sumách nad 100 000€, čerpajú štrukturálne fondy, držia oprávnenia, ... 
Firmám uchádzajúcim sa o verejné zdroje v sumách nižších ako 100 000, ktoré nemajú povinnosť sa zapísať do RPVS odporúčame vykonať zápis okamžite. V praxi sa totiž stáva že úrady tento zápis od firiem požadujú. 
Poplatky spojené so zápisom súdny poplatok sa neplatí. Zabezpečenie zápisu buď svojpomocne alebo prostredníctvom našej služby Súdny poplatok sa neplatí. Platia sa poplatky za získanie príloh potrebných k zápisu ako aj poplatky oprávnenej osobe v stovkách Eur ročne. 
Povinnosť aktualizáciePriebežne - vždy keď nastane zmena údajov či už konečného užívateľa, jeho bydliska či dokladovMinimálne jeden krát ročne resp. vždy keď nastane verifikačná udalosť 

Identifikačné údaje potrebné k zápisu konečného užívateľa výhod do ORSR:

 

 • meno a priezvisko,

 • rodné číslo,

 • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,

 • štátna príslušnosť,

 • druh a číslo dokladu totožnosti,

 • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.

Vaše osobné údaje nebudú verejne dostupné. Nie sú uvedené na stránke obchodného registra SR, v Obchodnom vestníku a ani vo výpisoch z obchodného registra. Pre navrhovateľa sú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Kontaktujte nás

Napíšte nám alebo zavolajte. Ozveme sa Vám a všetko vysvetlíme.

Vyplníte formulár

Vyplníte formulár za pár minút. Je to ľahké, vypíšete potrebné údaje o užívateľovi.

Zvolíte si možnosti

Zvolíte možnosti, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.

Pripravíme plnú moc

Po overení informácií z formulára Vám pošleme plnú moc, ktorú nám úradne overenú zašlete mailom.

Ohlásime vás na ORSR

Po doručení plnej moci a uhradení platby, podáme žiadosť na príslušný okresný súd.

Zápis vykonaný

O úspešnom zápise Vás ihneď informujeme a potvrdenie zašleme do mailu.

Často kladené otázky

Aký je právny základ na zapisovanie konečného užívateľa výhod do obchodného registra?

Zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Pri ktorých zapisovaných subjektoch do obchodného registra sa zapisujú aj údaje o konečnom užívateľovi výhod?

V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z. sa údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisujú pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

Aký druh dokladu totožnosti sa vo vzťahu ku konečnom užívateľovi výhod uvádza?

Pre konečného užívateľa výhod sú špecifické údaje o druhu dokladu totožnosti. Z číselníka je možné vybrať druh dokladu totožnosti „občiansky prekaz“ alebo „pas“.

Aký je spôsob zapísania údajov o konečnom užívateľovi výhod pri prvozápise právnických osôb uvedených v § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018?

Pri prvozápise právnických osôb uvedených v § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018 sa údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisujú v prozápisovom formulári v rámci samostatnej časti zápisového formulára príslušného podľa typu zapisovaného subjektu .

Nahrádza zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora?

Nie, zápis údajov o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Zverejňujú sa údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané do obchodného registra?

Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné na webovom sídle www.orsr.sk, v Obchodnom vestníku a ani vo výpisoch z obchodného registra. Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Kde sa zapisujú údaje o konečných užívateľoch výhod v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z.?

Údaje o konečných užívateľoch v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z. sa zapisujú do obchodného registra. Obchodný register je vedený na registrových súdoch. 

Kto má povinnosť zápisu údajov konečného užívateľa výhod?

Od 1.11.2018 sa zmenili podmienky založenia novej s.r.o., kde už pri podaní je povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod a všetky spoločnosti, ktoré vznikli do tohto dátumu majú povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod do 31.12.2019

Aký rozsah údajov sa zapisuje o konečnom užívateľovi výhod?

V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z. sa do obchodného registra zapisujú identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu (§ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov).

Aké údaje sa uvádzajú pri požiadavke zapisovania údajov, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu?

Ide o údaje podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, a to
a) Skutočné ovládanie alebo kontrolovanie právnickej osoby alebo získavanie prospechu z činnosti alebo z obchodu právnickej osoby
b) Údaje o subjekte zapisovanom namiesto konečného užívateľa výhod – vrcholový manažment.
Pri údajoch zakladajúcich postavenie konečného užívateľa výhod – musí byť v príslušnom formulári vybraná možnosť a) alebo možnosť b). Ak je vybraná možnosť a), zároveň musí byť vybraný aspoň jeden zo spôsobov a1) – a6).

Kedy vzniká povinnosť zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra?

Článok VII zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“) nadobúda účinnosť 1. novembra 2018. Zákon zároveň definuje prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), v rámci ktorých sú právnické osoby zapísané do obchodného registra uvedené v § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018, povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod. Pre zápis (zmenu, výmaz) údajov o konečných užívateľoch výhod pre už zapísané právnické osoby je vytvorený nový formulár. Pri prvozápisoch právnických osôb uvedených v predchádzajúcej vete, vzniká táto povinnosť od 1. novembra 2018.

Aký je spôsob zapísania údajov o konečnom užívateľovi výhod pri tých právnických osobách, ktoré už sú zapísané v obchodnom registri?

Zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony definuje prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), v rámci ktorých sú právnické osoby už zapísané do obchodného registra (právnické osoby uvedené v § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018) povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod. Pre zápis (zmenu, výmaz) údajov o konečných užívateľoch výhod pre už zapísané právnické osoby je vytvorený nový formulár č. 31 (Príloha č. 31 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.).

V ktorom právnom predpise sú upravené formuláre na zapisovanie údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra?

Formuláre na zápis údajov o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra sú upravené vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 178/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov.

Budú údaje o konečnom užívateľovi výhod zobrazované vo výpisoch z obchodného registra?

Nie, údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné na webovom sídle www.orsr.sk, v Obchodnom vestníku a ani vo výpisoch z obchodného registra. Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu. Verejne dostupné údaje o konečných užívateľoch výhod však možno nájsť v registri partnerov verejného sektora v rámci subjektov, ktoré sú partnermi verejného sektora a sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Kto je vlastne konečný užívateľ výhod?

Konečný užívateľ výhod je vždy minimálne jedna fyzická osoba (jednotlivec), ktorá spĺňa aspoň jednu z nasledovných podmienok:

 • Vlastní v spoločnosti minimálne 25% hlasovacích práv, či už priamo alebo nepriamo
 • Podieľa sa na základnom imaní v spoločnosti v rozsahu minimálne 25%, či už priamo alebo nepriamo
 • Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán (v s.r.o. konateľa), riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena
 • Dokáže iným spôsobom ovládať spoločnosť
 • Má právo na hospodársky zisk zo spoločnosti v rozsahu minimálne 25%

Alebo ak niektorý z týchto bodov spĺňa spoločne s inou osobou konajúcou v zhode s KUV

Ak žiadna osoba nespĺňa kritéria uvedené vyššie – konečný užívateľ výhod je vrcholový manažment (za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu).

Zapisuje sa konečný užívateľ výhod aj v jednoosobovej spoločnosti?

Áno, konečný užívateľ výhod sa zapisuje aj v jednoosobovej spoločnosti, pretože podmienku pre zápis konečného užívateľa môže spĺňať aj osoba, ktorá priamo nevystupuje v spoločnosti.

Údaje o spoločnosti