V rámci protischránkového zákona sa konečný užívateľ výhod definuje ako fyzická osoba obchodujúca so štátom. Táto osoba je v tomto obchode prijímateľom finálneho majetkového prospechu.

Povinnosti podnikateľa podľa AML zákona vo vzťahu ku konečnému užívateľovi výhod:

Podnikateľ, ktorý patrí podľa § 5 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti – AML zákona k povinnej osobe – firmy, realitná kancelárie, ktoré majú v predmete svojej činnosti podnikateľské poradenstvo, sú povinné vo vzťahu ku klientom vykonávať aktivity, ktorých primárnym účelom je odhaľovanie prípadného legalizovania príjmov z trestnej činnosti. Takéto aktivity sú označované aj ako starostlivosť o klienta.

V rámci osoby klienta, typu obchodu a typu obchodných vzťahov, tento zákon rozlišuje základnú, zjednodušenú a taktiež zvýšenú starostlivosť o klientov.

Čo sa týka prvej základnej starostlivosti o klienta, tak tá zahŕňa identifikáciu konečného užívateľa výhod a prijímanie adekvátnych opatrení na zisťovanie štruktúry vlastníctva a štruktúry riadenia klienta, ku ktorým patrí informácia o statuse klienta a jeho pôsobnosti, informácie o akcionároch a spoločníkoch, prípadne riadiacich orgánoch.

Od vstupu novej novely, 1.5. 2018 má podnikateľ, patriaci k skupine povinných osôb taktiež povinnosť na identifikáciu konečného užívateľa výhod a následne prijímať opatrenia na overovanie jeho identifikácie.

Okrem vyššie spomenutej povinnosti, má povinnosť viest a zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu identifikačných údajov o konečných užívateľoch výhod, a to v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe. To znamená, že je povinný archivovať údaje o konečných užívateľoch výhod.

Aké údaje sa uchovávajú o konečnom užívateľovi výhod?

Podnikateľa, ktorého zaradíme ku povinnej osobe, je povinný podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, čiže AML zákona, ktorý je účinný od 15.3.2018 uchovávať nasledujúce údaje:

  1. údaje o jeho konečnom užívateľovi výhod –to znamená, že k týmto údajom patria meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, adresa a iné,
  2. údaje, zakladajúce status/pozíciu/postavenie konečného užívateľa výhod – údaje o tom, že disponuje podielmi v obchodnej spoločnosti,
  3. údaje, prostredníctvom ktorých je preukázané postavenie konečného užívateľa výhod.

Všetky tieto údaje sú povinne uchovávané po dobu, počas ktorej majú fyzické osoby status konečného užívateľa výhod a po časový interval nasledujúcich 5 rokov odkedy je evidovaný zánik konkrétneho postavenia. Ak finančná polícia alebo iný kontrolný orgán požiada o predloženie dôkazu, podnikateľa je povinný tento údaj poskytnúť.

Tieto povinnosti majú hlavný ciel – obmedziť alebo znemožniť utajenie identity páchateľov v spojitosti s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.Porušenie je finančne pokutovanéfinančnou políciou, a to do výšky 1 000 000 €.

Ako prebieha povinný zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do registrov?

Od 1.12.2017 je do registra partnerov verejného sektora zapisovaný partner verejného sektora, čiže podnikateľ, ktorý participuje na verejnej zákazke alebo prijímateľ dotácie a príspevku zo statných fondov, prijímajúci opakované alebo jednorazové finančné plnenie vyšších hodnôt.

Taktiež sa do registra zapisuje firma, ktorá má obrat v rámci jedného roka vyšší ako 100 000 € a okrem jeho údajov, ku ktorým patria meno, priezvisko aj zoznam konečných užívateľov výhod v danom rozsahu – meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, štátna príslušnosť a údaj o tom, či konečný užívateľ výhod patrí ku verejnému funkcionárovi, ktorý vykonáva funkciu na území SR.

Od 1.11.2018 budú právnické osoby – podnikatelia povinné do OR (obchodného registra) zapísať údaje o ich konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, adresa, druh spolu s číslom dokladu totožnosti, štátna príslušnosť spoločne s údajmi, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod, právnická osoba založená do 31. októbra 2018 je povinná túto povinnosť splniť do 31. decembra 2019.

Povinnosť zápisu údajov do registrov sa od 1.11.2018 vzťahuje taktiež na neinvestičné fondy, nadácie a  neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby.

Súbežne budú aktívne viaceré registre  evidujúce údaje o konečnom užívateľovi výhod – obchodný register, register nadácií a register partnerov verejného sektora.