Nechcete, aby bol váš e-shop pokutovaný? Tomuto sa radšej oblúkom vyhýbajte

➪Obchodné podmienky pri potvrdení objednávky

Nezabúdajte, že v potvrdení objednávky musia byť zakomponované takmer všetky informácie, ktoré sú uvedené v obchodných podmienkach.

Potvrdenie objednávky musí obsahovať:

telefónne číslo a mailovú adresu,

vlastnosti tovaru,

vaše obchodné meno a sídlo podnikania,

platobné a dodacie podmienky s lehotou,

dokedy má byť tovar doručený,

adresu, na ktorej spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu,

informácie o zálohových platbách, podrobnostiach záruky,

informácie o alternatívnych riešeniach možných sporov,

formulár na odstúpenie od zmluvy,

informáciu o tom, že nesiete zodpovednosť za vady na tovare,

informácie o práve spotrebiteľov odstúpiť od zmluvy bez toho, aby udali dôvod do 14 dní

informácia o tom, kedy klient nemôže odstúpiť od zmluvy

➪ Ako je to s pokutovaním?

To, či poskytujete zákonné informácie vo svojom e-shope má na starosti Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).V prípade, že SOI zistí, že v obchodných podmienkach e-shopu nie sú uvedené predpísané informácie, udelí vám pokutu. Tá vám bude udelená aj v prípade, že od klienta požadujete, aby dodržiaval podmienky, ktoré sú neprípustné, a to v prípade, že nastavíte kratšiu záručnú dobu než je ustanovené zákonom. Takéto správanie voči spotrebiteľovi je nekorektné a je pokutované.

Čo sa týka výšky pokút, tak tie sa pohybujú v stovkách Eur. Pri opätovnom porušovaní podmienok sú pokuty vyššie. Môžu sa vyšplhať až na úroveň takmer 66 000€. Okrem toho, váš e-shop bude umiestnený v správe SOI. To znamená, že budete uverejnený na ich webe, čo vášmu biznisu rozhodne neprospeje.

E-shop a všeobecné obchodné podmienky

VOP sú informácie poskytované zákazníkovi, aby sa vedel lepšie rozhodnúť, či u vás daný tovar zakúpi. Ide o všetky údaje, ktoré sú požadované zákonom a taktiež sú to podmienky nákupu vo vašom e-shope.

Majiteľ e-shopu uzatvára s klientom zmluvu, ktorá je uzatvorená na diaľku. Takáto zmluva sa definuje ako zmluva medzi predávajúcim a medzi spotrebiteľom, ktorá je uzavretá prostredníctvom len jedného alebo viacerých nástrojov, ktoré sú potrebné pri diaľkovej komunikácii, a to bez fyzickej prítomnosti predávajúceho a jeho klienta.

Predtým než klient dokončí objednávku, obchodník vyžaduje od klienta súhlas s obchodnými podmienkami. Na čo však netreba zabúdať je fakt, že podmieňovanie objednávok súhlasom s obchodnými podmienkami e-shopu je neprípustné. Nie je možné, aby ste klienta nútili, aby s týmito podmienkami súhlasil. Danú požiadavku nesmiete uvádzať v obchodných podmienkach. To znamená, že v nich nemôžete mať uvedenú formulku – „odoslaním objednávky zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami“.

Ako mať správne vypracované obchodné podmienky?

Buď si ich vypracujete sami alebo si ich dáte vypracovať. Zvýšenú ostražitosť venujte rôznym šablónam a vzorom kolujúcich po internete. Tieto vzory nemusia byť dávno aktuálne, a preto nespĺňajú aktuálne požiadavky o ochrane spotrebiteľa. Taktiež sa vyhýbajte kopírovaniu obchodných podmienok od iných e-shopov, pretože nikdy neviete, či práve obchodné podmienky iného e-shopu nie sú chybné.

Neobmedzujte klienta

Do obchodných podmienok smiete začleniť čokoľvek, avšak je nemožné, aby to odporovalo zákonu.V žiadnom prípade nesmiete klientovi klásť podmienky a obmedzenia, ktoré sú nad rámec zákona. Ak je v praxi zákonná lehota na odstup od zmluvy 14 dní, nemôžete ju ani skrátiť, ani predĺžiť. V prípade, že v obchodných podmienkach neuvádzate informácie, ktoré sú stanovené zákonom, tak v tom prípade porušujete nielen zákon, ale poskytujete klientovi väčšie práva. Tieto práva tak môžu mať neblahý vplyv na vývin vášho biznisu.

Napríklad, ak klientovi nedáte informáciu o odstúpení zmluvy bez udania dôvodu, tak mu začne plynúť lehota až vtedy, keď mu danú informáciu podáte. Nesplnili ste si túto povinnosť? Klient má tak právo odstúpiť od zmluvy na jeden rok, čiže 12 mesiacov a 14 dní.

Spotrebiteľa taktiež nemôžete obmedzovať, aby vám vrátil tovar nepoužitý a neotvorený. Spotrebiteľ má na to právo. Taktiež nesmiete požadovať od spotrebiteľa, aby tovar začal reklamovať v pôvodnom obale.

Vlastníte e-shop? Týchto podmienok sa musíte pridržiavať!

Zákon určuje, aby zákazník dostal pred odoslaním objednávky nasledujúce informácie:

✔Cena tovaru, služby vrátane DPH

✔Cena dopravy a iných poplatkov– klient má právo vedieť celkovú sumu objednávok, vrátenie iných poplatkov (poplatky za platbu kartou alebo doručenie) pred samotným odoslaním zásielky.

✔Vlastnosti služby, tovaru –pri určitých typoch tovaru popis produktu podlieha prísnejším kritériám – potraviny. Pri výrobkoch z textilu uvádzate zloženie materiálu a pri obuvi doplníte údaje o materiáli, ktorý je použitý na hlavné časti obuvi.

✔Presná adresa, na ktorej môže zákazník uplatňovať reklamáciu.

✔Údaje o podnikateľovi –obchodné meno, sídlo podnikania, právnu normu, ak ide o právnickú osobu, IČO, DIČ, označenie registra a číslo zápisu, telefónne číslo, mailovú adresu a adresu, kde zákazník môže uplatňovať reklamáciu.

✔Informovanie klienta o tom, aká bude výška nákladov, ak odstúpi od zmluvy spoločne s nákladmi na vrátenie tovaru. Majte to na pamäti, pretože ak tak neurobíte, klient vám tieto náklady nemusí uhradiť.

✔Dodacie, platobné podmienky

✔Informácia o práve spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy bez akéhokoľvek dôvodu, lehote a samotnom postupe pri vrátení tovaru.

✔Informácia o tom, v akej situácii klient nemôže odstúpiť od zmluvy a kedy toto právo stráca

✔Informácia o platbe vopred

✔Informácie o dostupnosti produktu.Zákazníka musíte oboznámiť s rôznymi obmedzeniami pri dodaní tovaru. Majiteľ e-shopu musí vedieť, kedy bude produkt dostupný, za aký dlhý čas bude odoslaný. Ak je produkt vypredaný, je povinnosťou zverejniť informáciu o jeho nedostupnosti.

✔Predávajúci nesie zodpovednosť za akékoľvek vady produktu či služby

✔Informácia o prísnejších podmienkach záruky

✔Zákazník je povinný zaplatiť požadovanú cenu za vytvorenú objednávku.Urobte tak pri úprave tlačidla – odoslať objednávku v nákupnom košíku na odoslať objednávku s povinnosťou platby. Inak zákazník tovar neprevezme a nezaplatí.

✔Informácie o ochrane osobných údajov

✔Informovať klienta o iných alternatívach ako riešiť možné spory.Klienta musíte informovať o tejto možnosti pomocou systému alternatívneho riešenia možného sporu, spoločne s odkazom na túto platformu.