1. Posúdenie rizík pre všetky činnosti ktoré robia zamestnanci.
 2. Zoznam činností a pracovísk ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám a ženám ktoré dojčia svoje dieťa do deviateho mesiaca.
 3. Zoznam činností a pracovísk ktoré sa spájajú so špecifickými typmi rizík týkajúcich sa tehotných žien, matiek a dojčiacich žien do deviateho mesiaca.
 4. Zoznam činností a pracovísk na ktorých nesmú pracovať mladiství.
 5. Lehoty povinných lekárskych prehliadok zamestnancov.
 6. Hodnotenie nebezpečenstiev prostredia v ktorom pracujú zamestnanci
 7. Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov ktoré sú potrebné na základe posúdenia rizík a nebezpečenstiev na pracovisku.
 8. Poučenie o používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 9. Zoznam kritérií osobných ochranných pracovných prostriedkov a posúdenie ich vhodností,
 10. Záznam o kontrole používania osobných ochranných prostriedkov.
 11. Interný predpis na používanie čistiacich, umývacích a dezinfekčných prostriedkov.
 12. Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov od iného zamestnávateľa.
 13. Interný predpis o zákaze fajčenia na pracovisku
 14. Záznam o kontrole dodržiavania zákazu fajčenia
 15. Zásady bezpečnej práce, ochrany zdravia, správania a bezpečných postupov pri práci.
 16. Osnova predpisov z hľadiska práva, týkajúcich sa BOZP
 17. Osnova právnych predpisov ktoré pojednávajú o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a ich školení prispôsobených na špecifiká ich práce.
 18. Plán pravidelných školení zamestnancov, program ich vzdelania a odbornej výchovy.
 19. Informácie pre zamestnancov o špecifikách ktoré môžu ovplyvniť ich bezpečnosť a zdravie.
 20. Postup pre záchranné práce a evakuáciu v prípade nebezpečenstva- Evakuačný plán.
 21. Postup pre prípad poškodenia zdravia- Traumatologický plán
 22. Súbor opatrení pre prípad mimoriadneho ohrozenia- Havaríiný plán.
 23. Interný predpis o kontrole požitia alkoholu, alebo omamných látok.
 24. Záznam o kontrole požitia alkoholu, alebo omamných látok.
 25. Interný predpis pre oznamovanie vzniku udalosti,
 26. Evidencia udalostí.
 27. Zoznam lehôt uloženia dokumentácie ktorá súvisí s BOZP
 28. Menovací dekrét zástupcov zamestnancov v oblasti bezpečnosti.
 29. Zoznam zamestnancov pre bezpečnosť.