Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt je vlastne dokument, ktorý obsahuje rôzne prepojené časti. Obsah je vymedzený zákonom § 20 Bezpečnostný projekt a Vyhláškou č. 164/2013 o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení novely Vyhlášky č. 117/2014 Kto je zodpovedný za...

Bezpečnostný projekt a jeho aktualizácia

Každý prevádzkovateľ informačného systému pripojeného k sieti je povinný chrániť zverené osobné údaje pred ich zneužitím, stratou, zmenou, zverejnením, či akýmkoľvek iným neoprávneným zásahom. Takisto by každý z týchto prevádzkovateľov mal vedieť o nutnosti...

Ako vyhotoviť bezpečnostný projekt?

Povinnosť mať vypracovaný bezpečnostný projekt informačného systému majú na Slovensku všetky organizácie pracujúce s osobnými údajmi. A to v prípade, že sú tieto údaje obsiahnuté v informačnom systéme firmy pripojenom na internet. Čo však v prípade, že firma nie je...