Často kladené otázky

Je zodpovedná osoba (DPO) povinná pre organizáciu?
Nie, zodpovedná osoba nie je povinná pre väčšinu organizácií, avšak ďalej si prečítajte v otázkach prečo je lepšie takú osobu mať stanovenú.
Dá sa poistiť proti zodpovednosti za škodu?
Áno, vo väčšine poisťovní ponúkajú tento servis aj napríklad pre zodpovedné osoby ako aj zamestnancov prevádzkovateľa.
Rieši zodpovedná osoba aj aktualizáciu stávajúcej bezpečnostnej dokumentácie?
Áno, jej úloha je taká aby bolo všetko v prevádzke pripravené z pohľadu ochrany osobných údajov. Ak sa nebude snažiť naplniť všetky nariadenia môže byť rovnako sankcionovaná ako prevádzkovateľ.
Zodpovedná osoba zodpovedá za škodu spôsobenú únikom údajov?
Jedine ak by za to priamo mohla je zodpovedná a dostane sankciu. V opačnom prípade bude sankcionovaný prevádzkovateľ.
Sú povinné školenia alebo poučenia oprávnených osôb vo firme?
Poučenia/školenia su povinné zo zákona do nového nariadenia a týkajú sa všetkých zamestnancov – oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, či už pracujú na trvalý pracovný pomer, skrátený alebo na dohodu.
Zamestnanci absolvovali školenia v minulom zamestnaní. Platí im školenie aj u mňa?
Nie, všetci noví zamestnanci musia školenia na novom pracovisku absolvovať opätovne. Školenia a práva, povinnosti a zodpovednosť z toho plynúce sa viažu na súčasného zamestnávateľa a nie na predchádzajúceho.
Mám zamestnancov len na dohodu. Týka sa ma to?
Zákonné školenia v oblasti BOZP a PO sa týkajú všetkých zamestnancov, či už pracujú na trvalý pracovný pomer, skrátený alebo na dohodu.
Prečo by som mal mať zabezpečené školenia a dokumentáciu BOZP, PO, PZS ?
Školenia, dokumentácie a obhliadky v týchto oblastiach sú zo zákona povinné. Hlavné riziko pre podnikateľov je pracovný úraz, požiar a podobne. Ak sa stane, okamžite to štátne inštitúcie vyšetrujú a ak spoločnosti nemajú splnené zákonné povinnosti, hrozí im trestnoprávna zodpovednosť. Minimálna pokuta je 33 000 €.
Kto musí mať podľa zákona zabezpečené BOZP a PO ?
Zákonné školenia v oblasti ochrany a zdravia pri práci, ako aj požiarnej ochrany musia mať absolvované všetci zamestnanci, pracovníci na dohodu a brigádnici od prvého pracovného dňa.

Všetky tieto školenia je povinný zabezpečiť zamestnávateľ na svoje náklady. Týkajú sa všetkých zamestnávateľov, i keď majú len jedného zamestnanca, či dohodára. Aj v prípade, že zamestnávajú samých seba.

Ako často je potrebné školenia opakovať ?
Zamestnávateľ musí zabezpečiť školenia pre každého zamestnanca, ako aj dohodára hneď pri nástupe do zamestnania. A periodicky ho musí opakovať raz za dva roky. V niektorých prípadoch, ako je oboznamovanie sa s prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou, je potrebné preškoliť zamestnanca raz za 12 mesiacov.
Sme v prenajatých priestoroch, týkajú sa aj mňa povinnosti v oblasti zabezpečenia Požiarnej ochrany a školení ?
Toto je najčastejší omyl, s ktorým sa v praxi stretávame. V skutočnosti 99 % prenajímateľov nezabezpečuje požiarnu ochranu prenajímaných priestorov a už vôbec nie školenia. V sume, ktorú platíte prenajímateľovi nie sú zahrnuté služby BOZP a PO. Prenajímateľ či správca budovy nezodpovedá za pracoviská nájomcov. Nájomcovia musia mať svoju prevádzku zabezpečenú v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa BOZP, PO a PZS a zároveň musia mať dokumentáciu a certifikáty vystavené na vlastné IČO. Nájomcov sa to netýka len v ojedinelých prípadoch, kedy správca budovy zabezpečuje aj školenia pre zamestnancov nájomcov (príkladom môže byť napr. Letisko Bratislava).

Prenajímateľ vám v predmete nájmu skontroluje požiarnotechnické zariadenia (hasiace prístroje, hydranty, požiarnu signalizáciu) no to je len zlomok služieb, ktoré skôr súvisia s prevádzkovaným priestorom.

Podnikanie v prenajatých priestoroch zamestnávateľa nezbavuje žiadnej z povinnosti na úseku BOZP a PO.

Nie ste si istý, ktoré povinnosti sa Vás týkaju?

Spracúvate osobné údaje svojích zamestnancov, klientov, návštevníkov (webovej lokality, fyzickeho miesta - kamery: fotka/video)?

Máte eshop alebo predávate tovar/služby na diaľku?

Máte prepojené niektoré spoločnosti alebo robíte transakcie v skupine?

Je vaša prevádzka rozlohou nad 100m²?

Pracujete s financiami (Príklady: účtovník, daňový poradca, realitný maklér, notár, audítor, advokát, bankár, finančný poradca a pod.)?