Čo musí zamestnanec a zamestnávateľ ovládať pri správnom dodržiavaní BOZP?

BOZP je kľúčovou povinnosťou,ktorú  zamestnávateľ voči zamestnancovi má. Čo teda patrí k všeobecným povinnostiam v oblasti BOZP?K základným povinnostiam patria: posúdenie zamestnanca, jeho schopností, veku, celkového zdravotného stavu a kvalifikácie. Na základe týchto atribútov je zamestnanec priradený na odpovedajúcu prácu.

Okrem toho, povinnosťou zamestnávateľa je zlepšovať podmienky v pracovnom prostredí. V prípade zmeny zdravotného stavu zamestnanca je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú pracovnú pozíciu, ktorá bude zohľadňovať zdravotný stav zamestnanca. Zamestnanci by mali ovládať postup v krízovej situácii, čiže v momente, keď príde k úrazu alebo k poškodeniu zdravia. Taktiež by mali ovládať metódy, ako sa zachovať počas krízovej situácie, napríklad pri požiari.

Kedy sú nevyhnutné školenia BOZP pre zamestnancov?

Zamestnanci by mali prejsť školením BOZP ihneď pri nástupe do práce. To sa tiež týka zmeny práce, pracovnej pozície alebo pri zmene pracoviska.

Ak sa v pracovnom prostredí zavádza nová technológia, nový prostriedok alebo nové pracovné postupy, taktiež je nutné zabezpečiť školenie.

Každý zamestnávateľ vykonáva školenie o BOZP buď sám alebo túto úlohu prenechá zamestnancom, iným fyzickým osobám alebo externej firme. V prípade, že to povaha práce vyžaduje, zamestnávateľ je povinný bezplatne poskytnúť pracovný odev a obuv a v pravidelných intervaloch ich meniť za nové.Zamestnávateľ musí zabezpečiť dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky a pitný režim.

Čo sa týka kontroly, zamestnávateľ môže požiadať zamestnanca o vykonanie dychovej skúšky, aby si overil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Každý zamestnanec by si mal dávať pozor aj na priestory, kde platí prísny zákaz fajčenia. BOZP je povinnou súčasťou každej práce a dodržiavanie predpisov tvorí podstatu pre správne fungovanie v každom pracovnom odvetví.

Aké sú zodpovednosti zamestnávateľa pri dodržiavaní BOZP?

Podľa zákona o BOZP majú zamestnávatelia zodpovednosť za zabezpečenie bezpečného pracoviska. Toto je stručný prehľad kľúčových zodpovedností zamestnávateľov:

Udržiavať pracovisko bez rizika závažných nebezpečenstiev a dodržiavať normy, predpisy a predpisy vydané podľa zákona o BOZP

Preskúmať podmienky pracoviska, či spĺňajú platné normy BOZP

Uistiť sa, že zamestnanci používajú bezpečné nástroje a zariadenia

Používať farebné kódy, plagáty, štítky alebo značky, ktoré upozorňujú zamestnancov na potenciálne nebezpečenstvo

Zriadiť alebo aktualizovať prevádzkové postupy a oznámiť ich zamestnancom, aby dodržiavali požiadavky na BOZP

Zamestnávatelia musia poskytnúť školenie o bezpečnosti v jazyku, ktorému budú pracovníci rozumieť

Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci pracujú s nebezpečnými chemikáliami na pracovisku musia vypracovať a realizovať písomný komunikačný program o nebezpečenstve a školení zamestnancov o nebezpečenstvách, ktorým sú vystavení a o náležitých bezpečnostných opatreniach

Poskytnúť lekárske prehliadky a školenia, ak to vyžadujú normy BOZP

Vydať správu najbližšiemu pracovisku BOZP o všetkých úmrtiach súvisiacich s prácou do 8 hodín a o všetkých hospitalizáciách súvisiacich s prácou, o všetkých zdravotných problémoch spôsobených na pracovisku do 24 hodín

Vedenie záznamov o pracovných úrazoch a chorobách – zamestnávatelia s 10 alebo menej zamestnancami a zamestnávateľmi v určitých odvetviach s nízkym rizikom sú vyňatí z tejto požiadavky

Zabezpečiť zamestnancom, bývalým zamestnancom a ich zástupcom prístup k záznamu o pracovných úrazoch a chorobách

Poskytnúť zamestnancom alebo ich splnomocneným zástupcom prístup k lekárskym záznamom zamestnancov

Poskytnúť kontrolórovi pre kontrolu dodržiavania pravidiel BOZP mená splnomocnených zástupcov zamestnancov, ktorí môžu byť pri inšpekcii požiadaní sprevádzať úradníka zodpovedného za kontrolu podniku

Program BOZP môže výrazne znížiť počet a závažnosť zranení na pracovisku a zmierniť súvisiace finančné bremená na pracoviskách. Mnohé štáty majú požiadavky alebo dobrovoľné usmernenia pre programy na prevenciu úrazov a chorôb na pracovisku.

Najúspešnejšie programy na prevenciu úrazov a chorôb sú založené na spoločnom súbore kľúčových prvkov. Patria medzi ne: vedenie manažmentu, účasť pracovníkov, identifikácia nebezpečenstva, prevencia a kontrola nebezpečenstva, vzdelávanie a odborná príprava, hodnotenie a zlepšovanie programu.

Čo je BOZP?

BOZP je multidisciplinárnou oblasťou týkajúcou sa bezpečnosti, zdravia a blahobytu ľudí pri práci. CieleBOZP zahŕňajú podporu bezpečného a zdravého pracovného prostredia. Môže tiež chrániť spolupracovníkov, rodinných príslušníkov, zamestnávateľov, zákazníkov a mnoho ďalších, ktorí by mohli byť ovplyvnení prostredím pracoviska. V jurisdikciách spoločného práva majú zamestnávatelia spoločnú právnu povinnosť venovať primeranú starostlivosť o bezpečnosť svojich zamestnancov.

Štatút zákona môže navyše ukladať iné všeobecné povinnosti, zavádzať špecifické povinnosti a vytvárať vládne orgány s právomocami regulovať otázky bezpečnosti na pracovisku – podrobnosti o tom sa líšia v závislosti od jurisdikcie.

Pretože rôzne krajiny majú rôzne prístupy k zabezpečeniu BOZP, jej oblasti sa líšia medzi krajinami a regiónmi. V Spojenom kráľovstve je potrebné klásť väčší dôraz na choroby súvisiace s prácou vo Veľkej Británii. V Austrálii a v USA je hlavnou zodpovednosťou odborníka to, že vedúci pracovníci vedia o problémoch, ktorým čelia, pokiaľ ide o zásady a legislatívu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V niektorých ďalších európskych oblastiach však práve tento aspekt chýba- takmer polovica vedúcich pracovníkov a riaditeľov spoločností nemá aktuálne informácie o svojich povinnostiach a zodpovednostiach v oblasti zdravia a bezpečnosti.

V Európskej únii majú členské štáty vynútiteľné úrady, aby zabezpečili splnenie základných právnych požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V mnohých krajinách EÚ existuje silná spolupráca medzi zamestnávateľskými a pracovnými organizáciami. To zabezpečuje dobrú výkonnosť v oblasti BOZP, keďže sa uznáva, že to prináša výhody pre pracovníka (prostredníctvom udržiavania zdravia), ako aj pre podnik (prostredníctvom zlepšenej produktivity a kvality).

V roku 1996 bola založená Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Členské štáty Európskej únie transponovali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov sériu smerníc, ktoré stanovujú minimálne normy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Smernice BOZP sledujú podobnú štruktúru, ktorá od zamestnávateľa vyžaduje, aby posúdil riziká na pracovisku a zaviedol preventívne opatrenia založené na hierarchii kontroly.

Táto hierarchia začína odstraňovaním nebezpečenstva a končí osobnými ochrannými prostriedkami. Niektoré členské štáty EÚ však pripúšťajú chýbajúcu kontrolu kvality v službách bezpečnosti pri práci v situáciách, v ktorých sa uskutočňuje analýza rizík bez návštev na pracovisku a nedostatočnej implementácie niektorých smerníc EÚ o BOZP.