• Dokumenty s osobnými údajmi (účty, neplatné kreditné karty,…) nevyhadzujte do smetných košov, ich likvidáciu vykonajte skartovaním alebo inou fyzickou likvidáciou.
  • Svoje osobné doklady nedávajte z ruky mimo Váš dohľad, nedávajte ich ako zálohu pri rôznych službách a výpožičkách, poskytnite ich iba osobám, ktorým to zákon vyslovene dovoľuje.
  • Na kopírovanie Vašich osobných dokladov musí oprávnená osoba organizácie žiadať Váš písomný súhlas, s výnimkou tých, ktoré na to majú právo na základe zákona (banky, poisťovne, súdy…).
  • Pri používaní internetu zvážte, či poskytnete svoje osobné údaje (vyplnením v rôznych dotazníkoch, pri využívaní sociálnych sietí – Facebooku a ďalších, pri nákupoch…). Všetko, čo uvediete na internete, sa môže dostať k širokému okruhu ďalších ľudí, ktorí môžu Vaše osobné údaje zneužiť či už na podvody alebo inú trestnú činnosť.
  • Pri používaní osobného počítača pravidelne aktualizujte antivírusový program.
  • Pri otváraní e-mailovej pošty dávajte pozor na neznámych odosielateľov. Vlastnou neopatrnosťou im môžete umožniť vstup do celej svojej schránky s veľmi citlivými údajmi.
  • Pri telefonických rozhovoroch neposkytujte svoje osobné údaje. Bezpečnosť telefonických liniek nie je dokonalá a môžete natrafiť na podvodníka, ktorý Vás môže osloviť v mene iného subjektu.
  • Neuvádzajte svoju adresu bydliska v telefonickej hlasovej schránke.
  • Neprezrádzajte Vaše osobné údaje, charakteristické informácie i okolnosti, ktoré by mohli byť zneužiteľné vo Váš neprospech cudzím a nedôveryhodným osobám.
  • Všetky písomnosti vždy dôkladne prečítajte ešte pred tým, ako svoj súhlas potvrdíte svojim podpisom. Osoba, ktorá od Vás pýta Váš súhlas, je povinná Vás predtým informovať o tom, akým spôsobom bude nakladať s Vašimi osobnými údajmi a akých práv sa ako dotknutá osoba môžete domáhať.