Vecný obsah dokumentuOdporúčaná lehota uloženia /v rokoch/
VŠEOBECNÉ DRUHY REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV
Záznamy z pracovných stretnutí a pracovných ciest3
Bežná korešpondencia2
Školenia a inštruktáže3
Zmluvy5 (po strate platnosti)
AGENDA RIADENIA
Dokumenty o oprávnení vykonávať podnikateľskú alebo inú činnosť5 (po zániku)
Záznamy zo zasadnutí riadiacich orgánov5 (po zániku)
EKONOMICKÁ AGENDA
Faktúry
Kniha doručených a odoslaných faktúr alebo iná evidenčná pomôcka10
Dodávateľské, odberateľské10
Kniha objednávok10
Výdajky a prevodky5
Odvody do fondov – mesačné10
Pokladničné doklady a knihy, vrátane limitu pokladničnej hotovosti10
Účtovníctvo, ročná účtovná závierka, hlavná kniha10
Bankové doklady (vrátane výpisov a hromadných prevodných príkazov)10
Bankové výpisy (bežného účtu, investičných prostriedkov, sociálneho fondu)10
Doklady súvisiace s evidenciou majetku, vrátane leasingu5 (po zániku)
Colné hlásenia, styk s colnicami10
MZDOVÁ AGENDA
Mzdové listy50
Výplatné listiny10
Rodinné prídavky a materské príspevky5
Prehlásenia k dani zo mzdy5
Zrážky zo mzdy5
Podklady k mzdám5
AGENDA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Osobné spisy zamestnancov

70

(od narodenia zamestnanca)

Evidencia
dochádzky3
dovoleniek3
Popisy pracovných činností5
Dohody
o vykonaní práce5
o hmotnej zodpovednosti

3

(po strate platnosti)

Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie10
Sociálna starostlivosť
Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny10
Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika5
Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia5
Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie5
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci5