Ako dlho archivovať dokumenty?

od | apr 18, 2017 | Ochrana osobných údajov | 0 komentárov

Vecný obsah dokumentu Odporúčaná lehota uloženia /v rokoch/

VŠEOBECNÉ   DRUHY REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV

Záznamy z pracovných stretnutí a pracovných ciest 3
Bežná korešpondencia 2
Školenia a inštruktáže 3
Zmluvy 5 (po strate platnosti)
AGENDA   RIADENIA
Dokumenty o oprávnení vykonávať podnikateľskú alebo inú činnosť 5 (po zániku)
Záznamy zo zasadnutí riadiacich orgánov 5 (po zániku)

EKONOMICKÁ   AGENDA

Faktúry
Kniha doručených a odoslaných faktúr alebo iná evidenčná pomôcka 10
Dodávateľské, odberateľské 10
Kniha objednávok 10
Výdajky a prevodky 5
Odvody do fondov – mesačné 10
Pokladničné doklady a knihy, vrátane limitu pokladničnej hotovosti 10
Účtovníctvo, ročná účtovná závierka, hlavná kniha 10
Bankové doklady (vrátane výpisov a hromadných prevodných príkazov) 10
Bankové výpisy (bežného účtu, investičných prostriedkov, sociálneho fondu) 10
Doklady súvisiace s evidenciou majetku, vrátane leasingu 5 (po zániku)
Colné hlásenia, styk s colnicami 10

MZDOVÁ   AGENDA

Mzdové listy 50
Výplatné listiny

10

Rodinné prídavky a materské príspevky 5
Prehlásenia k dani zo mzdy 5
Zrážky zo mzdy 5
Podklady k mzdám 5

AGENDA   ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Osobné spisy zamestnancov 70

(od narodenia zamestnanca)

Evidencia
dochádzky 3
dovoleniek 3
Popisy pracovných činností 5
Dohody
o vykonaní práce 5
o hmotnej zodpovednosti 3

(po strate platnosti)

Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie 10
Sociálna starostlivosť
Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny 10
Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika 5
Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia 5
Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie 5
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 5