Blog

Pracovná zdravotná služba a ochrana osobných údajov – dôležité termíny a informácie do kalendára na jednom mieste!

Ako dlho archivovať dokumenty?

Vecný obsah dokumentu Odporúčaná lehota uloženia /v rokoch/ VŠEOBECNÉ   DRUHY REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV Záznamy z pracovných stretnutí a pracovných ciest 3 Bežná korešpondencia 2 Školenia a inštruktáže 3 Zmluvy 5 (po strate platnosti) AGENDA   RIADENIA Dokumenty...

Kedy je potrebné mať vypracovaný bezpečnostný projekt?

Charakter spracúvaných osobných údajov Prostriedok spracúvania Je potrebný bezpečnostný projekt? Je potrebná základná dokumentácia? meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu počítač bez pripojenia na internet nie Zákl. dokumentácia je potrebná meno,...

Efektívne služby pre podnikateľov

Fyzické aj právnickej osoby majú po získaní oprávnenia na podnikanie viacero povinností, ktoré vyplývajú z množstva právnych predpisov, ktoré sú rôznorodé v závislosti od konkrétnej formy podnikania a predmetu podnikania. Zákony sa naviac, často menia a ich...

Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt je vlastne dokument, ktorý obsahuje rôzne prepojené časti. Obsah je vymedzený zákonom § 20 Bezpečnostný projekt a Vyhláškou č. 164/2013 o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení novely Vyhlášky č. 117/2014 Kto je zodpovedný za...

Ochrana osobných údajov

Zákon O ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. kladie množstvo požiadaviek na podnikateľské subjekty. Jedna z hlavných povinnosti je vypracovanie bezpečnostného projektu. Táto povinnosť sa týka takmer všetkých firiem, ktoré spracovávajú osobné údaje ako napr. mzdy,...

Pracovná zdravotná služba

Zamestnávatelia majú povinnosť zabezpečovať zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby pre všetkých zamestnancov bez výnimky. Tieto povinnosti vyplývajú z novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení...

Ochrana osobných údajov, dokumentácia – Je to vôbec potrebné

Všetci si teraz kladieme tú istú otázku, či je potrebné mať vypracované všetky tieto dokumenty za účelom ochrany osobných údajov. Aj vám sa určite už stalo, že vám ktosi zavolal na telefón a začal vám ponúkať bambusové ponožky, či rôzne iné produkty, služby a nevedeli...

Čo je to pracovná zdravotná služba?

Zdravotná služba je povinná od roku 2015. Pre koho? Pre zamestnancov prvej a aj druhej kategórie. Prečo došlo k tejto zmene? Európska komisia zastáva názor, že naša súčasná legislatíva nie je v súlade so smernicou Rady 89/391/EHS o zavádzaní...

Bezpečnostný projekt a jeho aktualizácia

Každý prevádzkovateľ informačného systému pripojeného k sieti je povinný chrániť zverené osobné údaje pred ich zneužitím, stratou, zmenou, zverejnením, či akýmkoľvek iným neoprávneným zásahom. Takisto by každý z týchto prevádzkovateľov mal vedieť...

Ako vyhotoviť bezpečnostný projekt?

Povinnosť mať vypracovaný bezpečnostný projekt informačného systému majú na Slovensku všetky organizácie pracujúce s osobnými údajmi. A to v prípade, že sú tieto údaje obsiahnuté v informačnom systéme firmy pripojenom na internet. Čo však...

Bezpečnostný projekt, jeho úlohy a funkcie

Každá fyzická osoba nesie zodpovednosť za ochranu vlastných osobných údajov. Mnohé inštitúcie však spracúvajú, či uchovávajú osobné informácie ďalších osôb a je ich povinnosťou predchádzať ich zneužitiu. Na tento účel musia mať vypracovaný bezpečnostný projekt....

Ochrana osobných údajov. Prečo je nevyhnutná?

Nie raz sme sa v médiách stretli so správou o zneužití osobných údajov. Je však pravda, že často krát je za zverejnenie osobných údajov zodpovedná práve dotknutá osoba, teda ten, koho sa údaje týkajú. Čo všetko sa môže stať v prípade zneužitia osobných...

Osobné údaje a ich ochrana

Všetky spoločnosti, ktoré akýmkoľvek spôsobom pracujú s databázami osobných údajov alebo ich ďalej spracúvajú, sú povinné v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov dbať, aby tieto údaje neboli akýmkoľvek spôsobom zneužité. Čo sú vlastne osobné údaje...

Pracovná zdravotná služba a zmeny od roku 2015

Od roku 2015 má každý zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť svojim zamestnancom pracovnú zdravotnú službu. Avšak veľa zamestnávateľov ani len netuší, čo táto povinnosť znamená. Čo je teda pracovná zdravotná služba a pre koho je určená? Čo je pracovná zdravotná...

Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov je opatrenie, ktoré je povinné na základe zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Opatrenia na ochranu osobných údajov, prostredníctvom bezpečnostného projektu, je...